Kerkbijdrage


Inleiding
De geloofsgemeenschap is geheel afhankelijk van de bijdragen van de parochianen.  Als geloofsgemeenschap komen we niet in aanmerking voor subsidies van gemeenten, provincie of overheid. Als geloofsgemeenschap dragen we bij aan het in stand houden van het bisdom. Het bisdom controleert de begroting en uitgaven van onze geloofsgemeenschap en de parochie.
 
Elk jaar wordt in januari landelijk de Aktie Kerkbalans gehouden. In deze actie wordt iedere parochiaan opgeroepen een financïele bijdrage te doen. Deze bijdrage is geheel vrijblijvend en u bepaalt zelf hoeveel u geeft.
Deze inkomsten zijn nodig voor het bieden van de mogelijkheden van vieringen aan u als parochianen en gelovigen. Denk aan het dopen van uw kinderen, de eerste communie of het vormsel. De nadruk bij de dienstverlening aan parochianen ligt de laatste jaren met name op het verzorgen van uitvaarten. Daarnaast verzorgen we graag de vieringen van Kerstmis en Pasen of de reguliere weekendvieringen. Daarvoor houden we het kerkgebouw in stand, huisvesten we de pastoors, betalen we de medewerkers en ondersteunen we de diverse werkgroepen en koren.

Praktisch
U kunt onze parochie op 3 manieren financieel steunen:
•  Door middel van een machtiging. U kunt ons machtigen om per kwartaal, halfjaar of jaar een door u gekozen bedrag te
   incasseren. Een machtigingsformulier hiervoor is op het parochie­centrum verkrijgbaar.
•  Door zelf een bedrag over te maken. Dit kunt u ten alle tijde doen op Rabobankrek.nr. NL39 RABO 0120 0054 25 t.n.v. de Petrus-Emmausparochie te Heesch. 
•  Middels een notariële akte uw gift laten vastleggen. Dan is deze gift fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de penningmeester
 
Wijzigingen doorgeven

De parochie is dus erg blij met uw kerkbijdrage. Mocht u nog geen kerkbijdrage geven, dan kunt u dat doe op een van de voorgenoemde manieren. Mocht u het bedrag van uw kerkbijdrage willen wijzigen, kunt u dat doorgeven door middel van een briefje aan de administratie van onze parochie. Dit kan ook via e-mail aan: administratie@heeschdgh.nl

 

Geloofsgemeenschap Petrus-Emmaus, Heesch

Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
0412 451215
info@Heeschdgh.nl - www.heeschdgh.nl

Rekeningnummer algemeen:
NL54 RABO 0120 0020 51

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL39 RABO 0120 0054 25

Website: Eric van de Wetering